วันที่ชำระ หมายเลขคำสั่งซื้อ ประเภทการชำระ ยอดชำระ สถานะ